Gebruiksvoorwaarden

PREAMBULE

De onderneming Sweet Mama Box biedt verscheidene diensten aan. Deze diensten zijn beschikbaar op de website “www.sweet-mama-box.com” (hierna genoemd: “de website”).

Sweet Mama Box biedt onder andere:

-       driemaandelijkse bezorging van een box met producten, die speciaal voor abonnees worden geselecteerd, in het kader van de promotie van deze producten door hun fabrikanten.

-       detailhandelsverkoop van boxen, zonder abonnement

-       evenals de online verkoop van losse producten voor jonge en toekomstige moeders.

Deze diensten zijn onderworpen aan het toepasselijke Belgisch recht.

Door bevestiging van zijn bestelling op de website verklaart de Klant de voorwaarden van genoemde bestelling te hebben gelezen en begrepen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden, evenals het geheel van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zoals zij luiden op de dag van inschrijving op de website. Zij kunnen echter te allen tijden worden herzien.

ARTIKEL 1 – GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING

De website sweet-mama-box.com wordt onderhouden door Fanny Farjas en Filip Janssens. Het intracommunautaire btw-nummer is BE 08 248 28 711.

ARTIKEL 2 – KLANTENSERVICE

Voor alle informatie en vragen is een FAQ beschikbaar op de website.

Voor alle vragen is de klantenservice bereikbaar via het e-mailadres info@sweet-mama-box.com.

ARTIKEL 3 – HANDELINGSBEKWAAMHEID

Alle Klanten verklaren dat zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn, dat wil zeggen wettig erkend zijn als iemand die zelfstandig, zonder hulp of toestemming van een derde of een vertegenwoordiger, mag besluiten over het aangaan van een overeenkomst en die de verplichtingen die daaruit voortvloeien, kan nakomen.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSGEBIED

De producten en diensten zijn alleen beschikbaar in België, continentaal Frankrijk en Nederland. Abonnementen die buiten dit gebied vallen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

ARTIKEL 5 – BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

De diensten op de website zijn normaliter het gehele jaar door toegankelijk voor Klanten gedurende vierentwintig (24) uur per dag en zeven (7) dagen per week, behoudens onderbrekingen, al dan niet gepland, in verband met onderhoud of door overmacht. Door haar activiteit is Sweet Mama Box de facto gebonden aan een inspanningsverplichting, zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website.

 

ARTIKEL 6 – SPECIFIEKE VOORWAARDEN WEBSITE: BEZORGING DRIEMAANDELIJKSE BOX

De abonnementsovereenkomst is gericht op het aanmaken van een Klantaccount dat recht geeft op de service van Sweet Mama Box. Deze service bestaat uit:

- de driemaandelijkse bezorging van een box, voornamelijk gevuld met producten bestemd voor toekomstige en jonge moeders.

- de verkoop van losse producten in de online shop, in lijn met de box en het thema van de website.

Inschrijving voor een abonnement is uitsluitend mogelijk via de website.

Sweet Mama Box kent vier (4) abonnementsvormen voor de bezorging van een box:

-  een kwartaalabonnement voor zichzelf met driemaandelijkse betaling,

-  ofwel een pakket van 2 boxen/begeleiding gedurende 6 maanden met betaling bij de bestelling,

-   ofwel een pakket van 3 boxen/begeleiding gedurende 9 maanden met betaling bij de bestelling,

-   ofwel een pakket van 4 boxen/begeleiding gedurende 12 maanden met betaling bij de bestelling.

Omwille van een correcte registratie van een Klant voor een serviceabonnement, dient de Klant een formulier met persoonsgegevens in te vullen. De gegevens die aldus aan Sweet Mama Boxen worden verstrekt, dienen volledig en juist te zijn. De Klant dient deze bij inschrijving te controleren. In het geval dat onvolledige en/of onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan Sweet Mama Box niet aansprakelijk worden gehouden.

Sweet Mama Box behoudt zich het recht voor om de bezorging van de box gedurende drie maanden te onderbreken. In dat geval zal de box niet bij de Klant in rekening worden gebracht.

Alle tarieven zijn in Euro’s, inclusief alle belastingen. De betaling geschiedt online per bankoverschrijving. De overeenkomst tussen de Klant en Sweet Mama Box komt pas tot stand op het moment dat de Klant een e-mail van Sweet Mama Box heeft ontvangen met de ontvangstbevestiging van de betaling.

ARTIKEL 6.1 - KWARTAALABONNEMENT

Door inschrijving voor het kwartaalabonnement, abonneert de Klant zich op de driemaandelijkse bezorging van een box van Sweet Mama Box tot het moment dat een van de partijen besluit het abonnement te beëindigen. Door aanvaarding van dit aanbod, gaat de Klant akkoord met een driemaandelijkse incasso van een bedrag dat bij de eerste bestelling wordt vastgesteld. Bijgevolg wordt bij de Klant ieder kwartaal, behoudens in geval van opzegging van het abonnement door de Klant conform de voorwaarden in artikel 5.5 inzake opzegging van het abonnement, het bij de eerste bestelling vastgestelde bedrag automatisch ingehouden, aan het begin van de maand. De Klant ontvangt de box tussen de tiende (10e) en de eenendertigste (31e) dag van de betreffende maand.

Vanaf de ontvangst van deze e-mail, zal bij de Klant eens per kwartaal, het bij de eerste bestelling vastgestelde bedrag, worden geïncasseerd op de tweede (2e) dag van de maand waarin de box wordt verzonden.

Door bevestiging van de bestelling, na voorafgaande controle en eventuele aanpassing daarvan, aanvaardt de Klant de integrale en onvoorwaardelijke toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Na te hebben ingestemd met de inhoud van de bestelling, bevestigt de Klant deze door de betaling. De bestelling is pas definitief op het moment dat de bijbehorende prijs is betaald.

De Abonnee kan zijn kwartaalabonnement op elk moment opzeggen, op de wijzen zoals genoemd in artikel 5.5 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden inzake de opzegging van het abonnement.

ARTIKEL 6.2 – PAKKET VAN TWEE (2) BOXEN MET EENMALIGE BETALING

Bij inschrijving voor een kwartaalabonnement met een keuze uit twee (2) boxen abonneert de Klant zichzelf of een derde voor een periode van zes (6) maanden. De betaling van dit abonnement geschiedt eenmalig, bij de inschrijving.

ARTIKEL 6.3 – PAKKET VAN DRIE (3) BOXEN MET EENMALIGE BETALING

Bij inschrijving voor een kwartaalabonnement met een keuze uit drie (3) boxen abonneert de Klant zichzelf of een derde voor een periode van negen (9) maanden. De betaling van dit abonnement geschiedt eenmalig, bij de inschrijving.

ARTIKEL 6.4 – PAKKET VAN VIER (4) BOXEN MET EENMALIGE BETALING

Bij inschrijving voor een kwartaalabonnement met een keuze uit vier (4) boxen abonneert de Klant zichzelf of een derde voor een periode van twaalf (12) maanden. De betaling van dit abonnement geschiedt eenmalig, bij de inschrijving.

ARTIKEL 6.5 – OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT

Klanten die hebben ingeschreven voor een kwartaalabonnement kunnen dit abonnement op elk gewenst moment beëindigen via hun “Mijn account”, “Mijn abonnementen” op de website of door een e-mail te sturen naar info@weet-mama-box.com.

Als de opzegging van het abonnement plaatsvindt na de automatische incasso, dan zal de door de Klant betaalde box automatisch worden toegezonden, en wordt het abonnement pas beëindigd na bezorging van de laatste box die door de Klant via incasso is betaald.

Tot opzegging van het abonnement kan ook worden besloten door Sweet Mama Box conform de bepalingen in artikel zeven (7) inzake “Deactivatie van het klantaccount”.

ARTIKEL 6.6 – AANKOOP LOSSE BOXEN

Klanten hebben de mogelijkheid om losse boxen te bestellen (de hiervoor genoemde boxen of themaboxen) of losse producten.

Alle tarieven zijn in Euro’s, inclusief alle belastingen. De betaling geschiedt online per bankoverschrijving.

De producten worden aangeboden zo lang de voorraad strekt. Als een van de producten niet leverbaar is, dan wordt de Klant daar zo snel mogelijk over geïnformeerd door middel van een melding op de website.

ARTIKEL 6.7 – CADEAUBON 1 BOX, 2 BOXEN OF 3 BOXEN

Sweet Mama Box biedt ook de mogelijkheid om zelf een of meerdere boxen te bestellen ten gunste van een derde in de vorm van een cadeaubon voor 1 box, 2 boxen of 3 boxen. De gehele betaling geschiedt bij de bestelling via een van de aangeboden betalingsmogelijkheden.

Door zichzelf of een derde te abonneren, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, deze te hebben gelezen en begrepen en deze zonder voorbehoud en met kennis van zaken te aanvaarden.

 

ARTIKEL 7 - ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF

Door aanvaarding van deze Algemene verkoopvoorwaarden bij de inschrijving voor een van de abonnementsvormen of door een bestelling op de website, geeft de Klant Sweet Mama Box toestemming om e-mails te sturen naar het bij inschrijving opgegeven e-mailadres.

De Klant kan zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via “Mijn account”.

 

ARTIKEL 8 – DEACTIVERING VAN HET KLANTACCOUNT

In geval van schending van de verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, problemen met de betaling van een bestelling, het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens bij het aanmaken van een klantaccount of andere handelingen die de belangen van Sweet Mama Box kunnen schaden, behoudt Sweet Mama Box zich het recht voor om de Klant de toegang tot de diensten op de website te ontzeggen, of het abonnement te ontbinden en het klantaccount te deactiveren zonder dat dit enig recht geeft op een schadevergoeding.

Sweet Mama Box behoudt zich tevens het recht voor om het sluiten van nieuwe overeenkomsten met een klant die eerder door Sweet Mama Box werd uitgeschreven of bestraft, te weigeren.

ARTIKEL 9 – TARIEVEN EN BETALING

De betaling van alle diensten op de website Sweet Mama Box, geschiedt via bankoverschrijving of creditcard (bleu, visa, bankcontact, Maestro). De uitgevoerde betalingen worden beveiligd met een versleutelingsprocedure zodat de gegevens niet in handen van derden kunnen vallen.

Sweet Mama Box kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van frauduleus handelen met de gebruikte betalingswijzen.

Binnen drie (3) dagen na de ontvangst van de aanvraag voor een abonnement zal er een verzoek tot debitering van de bankrekening worden ingediend bij het betaalorgaan. De abonnementsovereenkomst wordt gesloten bij de ontvangst van de autorisatie van de debitering door het betaalorgaan.

Overeenkomstig de geldende regelgeving worden bankgegevens van leden niet door Sweet Mama Box bewaard.

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Sweet Mama Box kan niet als aansprakelijk worden beschouwd vanwege gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst indien dit, buiten diens wil, wordt veroorzaakt door een geval van overmacht.

ARTIKEL 11: RECLAME OP DE WEBSITE

Sweet Mama Box kan op elk moment besluiten om advertenties te plaatsen op de website www.sweet-mama-box.com. Sweet Mama Box heeft daarbij de volledige vrijheid wat betreft de keuze van de adverteerders, de beschikbare advertenties, evenals de wijze waarop deze op de website wordt getoond.

ARTIKEL 12: KENMERKEN – CONFORMITEIT VAN PRODUCTEN

Ter bescherming van de consument, kan de Klant voorafgaand aan zijn bestelling, via de website van Sweet Mama Box kennis nemen van de essentiële kenmerken van de diensten en/of producten die de Klant wenst te bestellen. Met betrekking tot de driemaandelijkse bezorging van de box, wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant zich abonneert op een verrassingsbox. De producten in de box zijn bij de Klant niet bekend bij het plaatsen van zijn bestelling. De Klant is hierover vooraf geïnformeerd en aanvaardt deze kenmerken van de dienst volledig.

Sweet Mama Box is ten alle tijde gerechtigd om de geselecteerde producten in de box en de aangeboden diensten op de website te wijzigen, ongeacht de bestellingen door de Klant.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is op de hoogte van het feit dat Sweet Mama Box niet de fabrikant is van de producten op de website van Sweet Mama Box. De productinformatie op de website is afkomstig van de fabrikanten en leveranciers. Om die reden kan Sweet Mama Box in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijke letsels en/of immateriële en/of materiële schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de producten uit de box of de los verkochte producten, die zijn geleverd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun fabrikanten, en die worden gebruikt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

Op de cosmetica- en verzorgingsproducten en het ecologisch speelgoed die door Sweet Mama Box worden geleverd, is de garantieregeling van de fabrikant van toepassing. Het feit dat de Klant een klacht heeft ingediend, ontslaat hem in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

Alle producten op de website www.sweet-mama-box.com voldoen aan de geldende wetgeving van het land.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, en ongeacht of het gaat om beeld of geluid, de teksten, de opmaak, de illustraties, de foto’s, de documenten en overige elementen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en octrooien. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de bereikbare elementen van de website is ten strengste verboden.

ARTIKEL 15 – LEVERINGSVOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR BESTELLINGEN

ARTIKEL 15.1: LEVERINGSVOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR BOXEN

De producten die op de website van Sweet Mama Boxen zijn besteld, worden afgeleverd in België, continentaal Frankrijk en Nederland, zoals aangegeven in artikel drie (3) van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De producten worden afgeleverd op het adres dat de Klant bij zijn bestelling op de website heeft opgegeven. De boxen worden elk kwartaal verzonden, tussen de tiende (10e) en de eenendertigste (31e) dag van de betreffende maand.

In geval van wijziging van het afleveradres is de Klant verplicht om Sweet Mama Box hiervan ten minste vijftien (15) dagen voor het begin van de betreffende maand op te hoogte te stellen door zijn gegevens te wijzigen op de website in de rubriek “Mijn account”.

De leveranties van Sweet Mama Box worden in België, Frankrijk en Nederland verzorgd door B-post.

Aflevering in België is in alle gevallen gratis. Voor aflevering in continentaal Frankrijk en Nederland is een bijdrage in de verzendkosten verschuldigd. Deze bijdrage wordt bij elke levering in rekening gebracht en staat bij elke bestelling vermeld.

Sweet Mama Boxen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de levering en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, het opgeven van een foutief adres of het te laat doorgeven van een adreswijziging, of wanneer de levering niet door de klant of een derde in ontvangst is genomen.

In het geval dat de levering naar Sweet Mama Box retour wordt gezonden, zal deze een tweede keer worden afgeleverd op kosten van de Klant. Als deze levering opnieuw retour afzender komt, dan wordt deze niet opnieuw verzonden.

ARTIKEL 15.2: LEVERINGSVOORWAARDEN EN BEPALINGEN – DETAILHANDELSVERKOOP

Detailhandelsverkoop is alleen mogelijk in continentaal Frankrijk, België en Nederland.

Na ontvangst van de e-mail met de betalingsbevestiging door de Klant, draagt Sweet Mama Box zorg voor de verzending van deze producten binnen de drie (3) daaropvolgende weken.

Sweet Mama Boxen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de levering en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, het opgeven van een foutief adres of het te laat doorgeven van een adreswijziging, of wanneer de levering niet door de klant of een derde in ontvangst is genomen.

In geval dat de bestelling niet binnen drie (3) weken na ontvangst van de e-mail met de betalings-bevestiging, is ontvangen, adviseert Sweet Mama Box de Klant om contact op te nemen met de klantenservice via het volgende e-mailadres: info@sweet-mama-box.com.

 

ARTIKEL 16: RETOURZENDING VAN PRODUCTEN

De Klant is verplicht om alle eventuele bezwaren over geleverde producten (bijvoorbeeld ontbrekende producten, beschadigde of reeds geopende verpakkingen) te melden binnen drie (3) dagen na de ontvangst van de box of de producten. De Klant dient hiervoor contact op te nemen door een e-mail te sturen aan het volgende adres: info@sweet-mama-box.com om Sweet Mama Box te informeren over het verzoek tot retourzending. De Klant dient het pakket binnen 1 week per post retour te zenden en het verzendbewijs te bewaren. De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de Klant. Het product of de producten dienen in de verpakking en in originele staat te worden geretourneerd aan het adres in het hiervoor genoemde artikel 1.

Als wordt vastgesteld dat het product defect is, dan ontvangt de Klant een nieuw product indien dat op voorraad is. Als het product niet meer op voorraad is, ontvangt de Klant een gelijkwaardig product. Sweet Mama Box kan niet verplicht worden tot een andere wijze van schadeloosstelling als gevolg van het niet in ontvangst nemen van een box. Haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de waarde van het kwartaalabonnement.

ARTIKEL 17: HERROEPINGSRECHT

Ter bescherming van de consument in het kader van de verkoop op afstand, heeft de Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de bestelling of de datum van de inschrijving voor een abonnement en/of de bevestiging van een bestelling, het recht om de bestelde producten op zijn kosten te retourneren voor terugbetaling. De kennisgeving tot herroeping geschiedt per brief of door een e-mail aan het volgende adres info@sweet-mama-box.com. Het is verplicht om de producten te retourneren aan het adres van Sweet Mama Box in het hiervoor genoemde artikel 1.

In het geval dat een Klant zich beroept op zijn herroepingsrecht, zal Sweet Mama Box de Klant het bijbehorende bedrag binnen een termijn van maximaal dertig (30) werkdagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de retourzending. De terugbetaling vindt plaats door storting van het ingehouden bedrag op de bankrekening van de Klant.

Om van dit recht gebruik te maken in het kader van het driemaandelijkse serviceabonnement van de boxen, dient de Klant binnen de hiervoor genoemde periode, de service stop te zetten door een brief met ontvangstbevestiging te zenden aan het hiervoor in artikel 1 genoemde adres.

Dezelfde herroepingstermijn geldt na ontvangst van iedere box. De retourzending vindt plaats op kosten van de Klant, in oorspronkelijke staat en verpakking. Onvolledige of beschadigde producten en/of verpakkingen wordt niet teruggenomen, niet geruild of vergoed. Bij het abonnement voor de driemaandelijkse bezorging van een box kan het herroepingsrecht alleen worden toegepast op de gehele box.

ARTIKEL 18: HANDTEKENING EN BEWIJS

De gegevens waarmee de Klant zich kan identificeren, zoals de inlognaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Deze gegevens mogen uitsluitend gewijzigd worden op initiatief van de Klant of van Sweet Mama Box, met name in geval dat het wachtwoord werd vergeten.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatiegegevens en verplicht deze geheim te houden. Elke openbaarmaking van zijn kant kan op geen enkele wijze aan Sweet Mama Box worden tegengeworpen.

Elke uitgevoerde bestelling met behulp van de inlognaam en het wachtwoord van de Klant wordt beschouwd als gedaan door laatstgenoemde. Sweet Mama Box kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade als gevolg van openbaarmaking van deze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de Abonnee en derhalve voor het gebruik van deze gegevens door een derde.

De verstrekking van het nummer van de bankkart of creditcard en de eindbevestiging van de bestelling dienen als bewijs van aanvaarding van de genoemde bestelling en van de opeisbaarheid van de betrokken bedragen en levering van de producten genoemd in de bestelling.

De Klant erkent de geldigheid en bewijskracht van de wederzijdse mededelingen en de elektronische data die door Sweet Mama Box worden bewaard en erkent dat deze elementen dezelfde bewijskracht hebben als een schriftelijke handtekening krachtens de wetgeving inzake de elektronische handtekening.

ARTIKEL 19: COMMUNICATIE TUSSEN DE KLANT EN SWEET MAMA BOX

Door gebruik te maken van de website, erkent de Klant dat de communicatie tussen hem en Sweet Mama Box in principe elektronisch (via e-mail) verloopt, behoudens in bijzondere gevallen zoals genoemd in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of als dat wettelijk vereist is.

De Klant accepteert uitdrukkelijk dat de facturen hem via e-mail worden toegezonden.

De Klant erkent in deze overeenkomst dat de verstrekte informatie, mededelingen en overeenkomsten geheel in overeenstemming zijn met de hiervoor geldende regelgeving.

Tussen de Partijen is overeengekomen dat de keuze van de communicatiewijze geldt als bewijs in de zin van de relevante bepalingen van het Belgisch recht.

ARTIKEL 20: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden als nietig moeten worden beschouwd of niet langer geldig zijn vanwege de toepasselijkheid van een wet of reglement of als gevolg van een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde instantie, behouden de overige bepalingen hun kracht en geldigheid.

ARTIKEL 21 : GEEN AFSTANDSVERKLARING

Het feit dat een van de Partijen zich jegens de andere Partij niet beroept op schending van een van de in deze Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen verplichtingen mag niet worden beschouwd als het afstand doen van die verplichting in de toekomst.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het toepasselijke Belgisch recht, onafhankelijk van het land van de woonplaats van de Klant en de plaats waar de overeenkomst is gesloten. De toepasselijkheid van het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De abonnee erkent dat de wederzijdse mededelingen en het elektronische dataverkeer van de website door de partijen worden beschouwd als bewijs van uitwisselingen, bestellingen, betalingen en tussen partijen overeengekomen transacties, behoudens tegenbewijs.